{ "status": 5010, "msg": "Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException", "error": "Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException", "message": "" }